KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ NỮ CÔNG 20.10.2014

* Ke hoach hoi nghi nu cong 20.10.2014