KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

* KE HOACH KIEM TRA HOAT DONG CONG DOAN NAM 2017