Kế hoạch kiểm tra hoạt động của công đoàn năm 2018

Kế hoạch kiểm tra hoạt động của công đoàn năm 2018