KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC NĂM 2017; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

* KH-CDN Ke hoach phat dong phong trao thi dua chao mung DHCD cac cap