KẾ HOẠCH SỐ 114.CĐ ĐHTN V/v TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

* KE HOACH SO 114.KH-CD DHTN V.V TO CHƯC HOI DIEN VAN NGHE