KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; LUẬT TIẾP CÔNG DÂN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

* KH so 46.CĐHTN thuc hien chi thi so 35 va nghi dinh 46 cua chinh phu