KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2014 VÀ BỘ CÂU HỎI. LĐLĐ

* KE HOACH TO CHUC CUOC THI KIEN THUC PHAP LUAT NAM 2014 VA BO CAU HOI .LDLD TINH