KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

* KH SO 22.CD DHTN-TO CHUC DAI HOI CONG DOAN CAC CAP