KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCNTT&TT LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

* KE HOACH TO CHUC DAI HOI CONG DOAN TRUONG NK 2017-2022