KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CBVC TRƯỜNG ĐHCNTT&TT LẦN THỨ III – NĂM 2016

* Ke hoach to chuc giai cau long CBVC lan thu III.2016