KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NỮ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TÀI NĂNG, DUYÊN DÁNG” NĂM 2015

* KH TO CHUC HOI THI NU CBVC TAI NANG DUYEN DANG 2015