Kế hoạch tổ chức ngày hội ICTU-kết nối yêu thương kỷ niệm ngày PNVN 20/10/2020