KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2017 CỦA LĐLĐ TỈNH THÁI NGUYÊN

* So 34KH-LDLD KH tochuc thang congnhan