Kế hoạch tổ chức Trung thu và khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập năm học 2020-2021