KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CNVCLĐ NĂM 2015

* KH so 65.KH-LDLD KH tuyen truyen dam bao trat tu an toan giao thong trong CNVCLD nam 2015