KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

* KET LUAN CUA DOAN KIEM TRA VE CONG TAC CONG DOAN 2016