NGHỊ QUYẾT CỦA CĐ ĐHTN VỂ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ III VÀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2012

* NQ SO 96.CD DHTN V.V DANH GIA CONG TAC QUY III VA XD N.VU CT QUY IV.2012