NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2017

* NGHI QUYET VE NHIEM VU CONG TAC CONG DOAN QUY III.2017