NGHI QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2015

* Nghi quyet ve nhiem vu cong tac CD quy III.2015