QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012-2015

* QyD SO 32 VE NHIEM VU, QUYEN HAN VA LE LOI LAM VIEC CUA BCH CD TRUONG KHOA V NHIEM KY 2012-2015