QUY ĐỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CĐ ĐHTN GIAI ĐOẠN 2012-2017

* QyDLT SO 111. CDDHTN VE MOI QUAN HE PHOI HOP CONG TAC GIUA CHINH QUYEN VA CDDHTN GIAI DOAN 2012-2017