Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của BCH công đoàn trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2022

QĐ nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của BCH CĐ trường nky 2017-2022.