QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2014

* Quyet Dinh 254 LDLD QD vv ban hanh quy che cuoc thi tim hieu kien thuc phap luat trong CNVCLD, nam 2014