QUYẾT ĐỊNH CỦA CĐN V.V BAN HANH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CĐ GDVN KHÓA XIV

* QD 141 CDN v.v Ban hanh Quy che hoat dong cua UBKT CDGDVN khoa XIV