QUYẾT ĐỊNH CỦA CĐN V.V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU, PHÂN CẤP THU, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ NGUỒN THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

* QD SO 35.CDN V.V BAN HANH QUY DINH TAM THOI VE THU, PHAN CAP THU, SU DUNG, QUAN LY NGUON THU KINH PHI CD