QUYẾT ĐỊNH CỦA CĐN V.V PHÂN CẤP THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

* QD SO 33.CDN V.V PHAN CAP THU KINH PHI CONG DOAN