QUYẾT ĐỊNH CỦA LDLD V.V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS GIAI ĐOẠN 2013-2018

* QD 53 LDLD thanh lap Ban chi dao phat trien doan vien, t.lap CDCS gd 2013-2018