QUYẾT ĐỊNH CỦA TLĐ V.V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA CĐGDVN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018

* QD SO 711.TLD V.V CONG NHAN KET QUA BAU CU CUA CDGDVN KHOA XIV, NHIEM KY 2013-2018