Quyết định điều chuyển công đoàn viên từ CĐBP Phòng ban 4 sang CĐBP Phòng ban 2