Quyết định hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

01-QĐ chi ủng hộ bão số 12 năm 2017