Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban VNTT Công đoàn Trường

Quyết Định miễn nhiệm chức vụ trưởng ban văn thể