Quyết định phê duyệt quy hoạch năm 2020 đối với chức danh UV BTV; UV BCH; UV UBKT và chủ nhiệm UBKT công đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-2027