Quyết định tặng giấy khen của Công đoàn Trường năm học 2019-2020