Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải Cầu lông CBVC Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất – năm 2012

QD THANH LAP BAN TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CBVC TRƯỜNG LẦN THỨ 1, NĂM 2012