Quyết định thành lập các ban thuộc BCH Công đoàn nhiệm kỳ V

QĐ thành lập các ban thuộc BCH CĐ nhiệm kỳ V