Quyết định thành lập Tổ trọng tài Giải Cầu lông CBVC Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông lần thứ nhất – năm 2012

QĐ THANH LAP TỔ TRỌNG TÀI GIẢI CẦU LÔNG CBVC TRƯỜNG LẦN THỨ 1, NĂM 2012