QUYẾT ĐỊNH V.V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THI, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

* QD SO 171.TLD V.V BAN HANH QUY DINH VE THU, CHI, QUAN LY TAI CHINH CDCS