QUYẾT ĐỊNH V.V GÓP QUỸ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO CỰU CHIẾN BINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2014

* QUYET DINH V.V GOP QUY XD NHA TINH NGHIA CHO CCB CO HOAN CANH DAC BIET KHO KHAN. 2014