QUYẾT ĐỊNH V.V KIỆN TOÀN CÁC BAN CHỨC NĂNG THUỘC BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012-2017 (GIAI ĐOẠN 2015-2017)

* Quyet dinh V.v Kien toan cac Ban chuc nang CD Truong khoa V_nhiem ky keo dai 2012-2017