QUYẾT ĐỊNH V.V THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

* QD V.V THANH LAP DOAN KIEM TRA CONG TAC CONG NAM NAM 2017