QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CHI TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN.8.2014

* Quyet dinh V/v Ban hanh Quy che quan ly, chi tieu tai chinh cong doan. 8.2014