THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2008-2009

* Quyết định số 05.CĐ V.v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2008-2009

* Quyết định số 06.CĐ V.v Công nhận danh hiệu thi đua nữ công năm học 2008-2009

* Quyết đinh số 45.CĐĐHTN V.v Tặng thưởng cho cá nhân và tập thể đạt giải cuộc thi tìm hiểu Kiến thức pháp luật của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm 2009

* Quyết định số 46.CĐĐHTN V.v tặng thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm 2009

* Quyết định số 63.CĐĐHTN V.v tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2008-2009

* Quyết định số 84.CĐĐHTN V.v công nhận danh hiệu ‘GVT – ĐVN’ năm học 2008-2009

* Quyết định số 85.CĐĐHTN V.v tặng Giấy khen đạt danh hieu ‘GVT – ĐVN’ năm học 2008-2009

* Quyết định số 179.LĐLĐ V.v tặng cờ, bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2008-2009

* Quyết định số 546.CĐN V.v cấp Giấy chứng nhận vì thành tích xuất sắc trong phong trào ‘GVT – ĐVN’ giai doan 2005-2009

* Quyết định số 916.TLĐ V.v tặng Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn’ năm 2009