THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009-2010

* Quyet đinh so 22.CD V.v Cong nhan danh hieu thi đua cong đoan nam hoc 2009-2010
* Quyet đinh so 24.CD V.v Cong nhan danh hieu thi đua nu cong 5 giai đoan 2006-2010
* Quyet đinh so 23.CD V.v Cong nhan danh hieu thi đua nu cong nam hoc 2009-2010
* Quyet đinh so 56.CDDHTN V.v tang Giay khen co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua lao đong gioi va xay dung to chuc cong đoan vung manh nam hoc 2009-2010
* Quyet đinh so 64.CDDHTN V.v tang Giay khen đat danh hieu ‘GVT-DVN’ 5 nam giai đoan 2006-2010
* Quyet đinh so 65.CDDHTN V.v Cong nhan đat danh hieu ‘GVT-DVN’ 5 nam giai đoan 2006-2010
* Quyet đinh so 66.CDDHTN V.v tang Giay khen đat danh hieu ‘GVT-DVN’ nam hoc 2009-2010
* Quyet đinh so 459. CDN V.v tang Bang khen co thanh tich xuat sac trong phong trao CNVCLD va hoat đong cong đoan nam hoc 2009-2010
* Quyet đinh so 985.TLD V.v tang Ky niem chuong ‘Vi su nghiep xay dung to chuc cong đoan’ nam 2010
* Quyet dinh so 03.HPN V.v Tang bang khen cho cac ca nhan dat giai ‘Hoi thi sang tao ky thuat Hoi LHPN tinh Thai Nguyen’ Lan thu V