THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011

* Quyet đinh so 1102.DHTN V.v tang Giay khen co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua ‘GVT-DVN’ nam hoc 2010-2011
* Quyet đinh so 62.CDDHTN V.v tang thuong giai thi viet ‘Hoi thi tuyen truyen vien gioi ve ATGT trong CNVCLD tinh Thai Nguyen nam 2011’
* Quyet đinh so 66. CDDHTN V.v tang Giay khen co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua lao đong gioi va xay dung to chuc Cong đoan vung manh nam hoc 2010-2011
* Quyet đinh so 76.CDDHTN V.v Cong nhan danh hieu CDCS vung manh, vung manh xuat sac nam hoc 2010-2011
* Quyet đinh so 80.CDDHTN V.v tang Giay khen đat danh hieu ‘GVT-DVN’ xuat sac nam hoc 2010-2011
* Quyet đinh so 91.CDDHTN V.v tang Giay khen va phan thuong đa đat giai cuoc thi ‘Tim hieu luat binh đang gioi’
* Quyet đinh so 562.CDN V.v tang Bang khen đa co thanh tach xuat sac trong phong trao CNVCLD va hoat đong cong đoan nam hoc 2010-2011