THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013

* Quyet đinh so 46.CD DHTN V.v tang Giay khen vi co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua “GVT-DVN” xuat sac giai đoan 2010-2012
* Quyet đinh so 47.CD DHTN V.v cong nhan va cap Giay chung nhan đat danh hieu “GVT-DVN” xuat sac giai đoan 2010-2012
* Quyet đinh so 58.CD DHTN V.v tang Giay khen cua Cong đoan Đai hoc Thai Nguyen nam hoc 2012-2013
* Quyet đinh so 1290.TLD V.v tang Ky niem chuong “Vi su nghiep xay dung to chuc Cong đoan”
* Quyet đinh so 70.CD DHCNTT&TT V.v Cong nhan cac danh hieu thi đua nu cong cho cac ca nhan và tap the nam hoc 2012-2013
* Quyet đinh so 68.CD DHTN V.v tang Giay khen vi co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua “GVT-DVN” nam hoc 2012-2013
* Quyet đinh so 69.CD DHTN V.v cong nhan va cap Giay chung nhan đat danh hieu “GVT-DVN” nam hoc 2012-2013
* Quyet đinh so 122.CDN V.v cap Giay chung nhan cua BCH Cong đoan Giao duc Viet Nam
* Quyet đinh 128.CDN V.v tang Bang khen của BCH Cong đoan Giao duc Viet Nam
* Quyet đinh so 138. LDLD Tinh V.v tang co, Bang khen cho cac tap the, ca nhan đa co thanh tich xuat sac trong cong tac xay dung to chuc Cong đoan vung manh nam hoc 2012-2013
* Quyet dinh 2604. BGD&DT V.v tang bang khen vi co thanh tich xuat sac trong cuoc van dong ‘Moi thay, co giao la mot tam gương dao duc tu hoc va sang tao’
* Quyet dinh so 68.CD DHCNTT&TT V.v cong nhan danh hieu thi dua Cong doan nam hoc 2012-2013
* Quyet dinh so 69.CD DHCNTT&TT V.v tang giay khen cua Cong doan nam hoc 2012-2013