THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015

* Quyet dinh so 77.CDDHTN V/v phan loai UBKT nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 82.CDDHTN V/v xep loai CDCS nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 83.CDN V/v Cap Giay chung nhan DH GVT-DVN giai doan 2010-2015
* CV Thong bao so 01.LDLDTP V.v Cong nhan cac cơ quan, don vi, doanh nghiep dat chuan van hoa nam 2014
* Quyet dinh so 73.CDDHTN V.v tang Giay khen DH ‘GVT-DVN’ nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 74.CDDHTN V.v Cap Giay chung nhanh DH ‘GVT-DVN’ nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 85.CDDHTN V.v tang Giay khen cua Cong doan DHTN nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 11.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Cong doan nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 12.CDDHCNTT&TT V.v tang Giay khen cua CD nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 13.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Nu cong nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 179.CDN V/v tang bang khen cua BCH CDGDVN nam hoc 2014-2015
* Quyet dinh so 170.CDN V.v tang Bang khen GVT-DVN giai doan 2010-2015