THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

* Quyet dinh so 280.CDN V.v tang co thi dua giai doan 2013-2016

* Thong bao so 44A V.v dat don vi chuan van hoa nam 2015

* Quyet dinh so 40.CDDHTN V.v xep loai chat luong hoat dong CDCS nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 36.CDDHTN V/v phan loai hoat dong UBKT CDCS nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 26.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Nu cong nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 27.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Cong doan nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 28.CDDHCNTT&TT V.v tang Giay khen cua Cong doan Truong nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 37.CDDHTN V.v tang Giay khen Cong doan DHTN nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 38.CDDHTN V.v tang Giay khen DH ‘GVT-ĐVN’ nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 39.CDDHTN V.v cong nhan va cap giay chung nhan DH ‘GVT-ĐVN’ nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 86.LDLD V.v tang Bang khen cho tap the ….. nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 161.CDN V.v tang Bang khen cua BCH Cong doan GDVN nam hoc 2015-2016

* Quyet dinh so 1222.TLĐ V.v tang Bang khen cua BCH Tong LDLDVN nam hoc 2015-2016