THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017

* So 21 TB Co quan dat chuan van hoa nam 2016

* Quyet dinh so 14.QD-CDDHTN V.v Phan loai hoat dong UBKT CDCS nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 15.QD-CDDHTN V.v Xep loai hoat dong CDCS nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 28.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Nu cong nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 29.CDDHCNTT&TT V.v Cong nhan DHTD Cong doan nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 30.CDDHCNTT&TT V.v tang Giay khen Cong doan Truong nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 16.CDDHTN V.v tang Giay khen phong trao ‘GVT-DVN’ nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 17.CDDHTN V.v Cong nhan va cap GCN dat DH ‘GVT-DVN’ xuat sac nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 18.CDDHTN V.v tang Giay khen cua CD DHTN nam hoc 2016-2017

* Quyet dinh so 124.CDN V.v tang Bang khen cua BCH CD GDVN nam hoc 2016-2017