Thông báo về việc tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2012

* V.v Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2012