Thông báo về việc Tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2012-2013

* V.v Tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2012-2013